SZANSA

Roboty budowlane przy przebudowie rynku i placu MCK (rewitalizacja miejskiej prze­strzeni) to tylko część szerszego projektu współfinansowanego przez fundusze europejskie, budżet państwa i samorząd miejski. Uzupełnieniem rewitalizacji jest część społeczna, w której za istotny problem do rozwiązania uznano osoby długotrwale bezro­botne oraz ich reintegrację zawodową. Tak narodziła się inicjatywa miasta i Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Leliwa” w Leżajsku o powołaniu spółdzielni socjalnej, której podstawowym zadaniem będzie obsługa ruchu turystycznego na terenie Leżajska oraz nadzór nad miejskimi targowiskami – dodatkowo spółdzielnia ma zajmować się produkcją glinianych pamiątek promujących miasto i ich sprzedażą. Środki na utworzenie takiego podmiotu ekonomii społecznej (285 tys. zł) i w efekcie nowe miejsca pracy pozyskano ze źródeł zewnętrznych. Konkretyzując, chodzi o Nawigator II – program rozwoju ekonomii społecznej prowadzony przez Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który kładzie nacisk na rozwój lokalny, rozwój kapitału społecznego i wspar­cie lokalnych inicjatyw społecznych, co za tym idzie wyjście naprzeciw osobom niezbyt poda­tnym na aktywizację zawodową. Zatem działalność leżajskiej spółdzielni socjalnej całkiem dobrze wpisuje się w zadania Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Głównym miejscem świadczenia usług turystycznych będzie XVII-wieczna wieża obserwacyjno-obronna; jej parter jest obecnie przebudowywany (z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 54 tys. zł, które stanowią 37 proc, wartości przebu­dowy), natomiast pozostałe 5 kondygnacji (odrestaurowane w latach 2019-2020 i przy­stosowane do ruchu turystycznego) po doposażeniu w multimedia będą już niebawem jedną z atrakcji Leżajska, m.in. pojawi się multimedialna prezentacja historii miasta. Opiekę i nadzór nad grupami zwiedzających, oprowadzanymi po górnych kondygnacjach wieży (łącznie z tarasem widokowym na 6 kondygnacji), pełnić będą właśnie pracownicy spółdzielni socjalnej. Na parterze zaś, w stylowych wnętrzach, sprzedawane mają być lokalne pamiątki, przewodniki i inne materiały informacyjne o mieście i okolicy.

Sabina Wojciechowska

(Biuletyn Miejski Nr 2 (280) z 2021 r. str. 15)

Kalendarz

Lipiec 2020 r. – w celu powołania spółdzielni socjalnej osób prawnych Gmina Miasto Leżajsk i Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Leliwa” w Leżajsku zawiązały grupę inicjatywną w ramach projektu Nawigator II. Sam wniosek na utworzenie nowych miejsc pracy zyskał wysoką ocenę (4 miejsce w konkursie) i został zakwali­fikowany do wsparcia finansowego środkami UE.

Luty 2021 r. – Zgromadzenie Założycielskie: Gmina Miasto Leżajsk i TS-K „Leliwa” podjęły uchwałę o przyjęciu statutu Spółdzielni Socjalnej Szansa. Dokumenty konieczne do wpisu w KRS złożono do Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego .

Marzec 2021 r. – spółdzielnia uzyskuje wpis do KRS i nabywa osobowość prawną.

Kwiecień 2021 r. – ogłoszono nabór pracowników na nowo utwo­rzone stanowiska pracy. Z końcem kwietnia podpisano umowy pracownicze z 7 pracownikami (5 w pełnym wymiarze etatu oraz 2 na 1/2 etatu).

  • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Leliwa” Stowarzyszenie, prezes – Bartłomiej Urbański, sekretarz – Elżbieta Kuźma.
  • „NAWIGATOR II” program rozwoju ekonomii społecznej realizowany przez Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyny Podrazy.
  • 147 140 zł dotacja na wydatki w ramach wsparcia finansowego niezbędne do funkcjonowania nowo utworzonych miejsc pracy.
  • 137 648 zł pomostowe wsparcie finansowe do zatrudnienia pracowników.

 

Spółdzielnia Socjalna „SZANSA” w Leżajsku
KRS 0000890166; REGON 388456653
NIP 8161711779
37-300 Leżajsk, ul. Rynek 38
tel. 790 252 795
szansa@miastolezajsk.pl

Punkt Informacji Turystycznej
37-300 Leżajsk, ul. Rynek 38
tel. 790 252 798
pit@miastolezajsk.pl